Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow
Home / Particulieren / Bewindvoering

BEWINDVOERING

Algemeen


In Nederland is iemand vanaf achttien jaar meerderjarig.
Dat wil zeggen dat iemand vanaf achttien jaar “handelingsbekwaam” is en daarmee zelf in staat en verantwoordelijk is om (rechts-)handelingen te verrichten.
Soms zijn er echter omstandigheden waardoor meerderjarigen niet meer (volledig) in staat zijn om hun eigen belangen goed te behartigen.
De wet geeft dan onder meer de mogelijkheid om (een gedeelte van) de goederen van een persoon onder bewind te stellen.

De kantonrechter is degene die beslist of er een bewind moet worden ingesteld.
Als de kantonrechter daartoe besluit betekent dat, dat iemand niet langer zijn of haar financiële zaken zelfstandig mag regelen.
Een kantonrechter benoemt in een dergelijke situatie een (professioneel) bewindvoerder.
Na het instellen van deze maatregel neemt de bewindvoerder de financiële administratie over en neemt hij/zij beslissingen over de goederen van betrokkene.
De persoon wiens goederen onder bewind gesteld zijn, blijft echter wel handelingsbekwaam.
Hij/zij kan dus nog wel zelfstandig rechtshandelingen verrichten.

Om zeer diverse redenen kan iemand in een situatie terechtkomen, waarbij een beroep op de kantonrechter moet worden gedaan om bewind in te stellen.
Dit verzoek wordt te allen tijde ingediend ter bescherming van de persoon zelf.
Dat kan bijvoorbeeld iemand zijn met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, iemand met een psychiatrisch ziektebeeld of iemand die (tijdelijk) fysiek niet in staat is zijn of haar eigen financiële zaken zelfstandig te verzorgen.
Voor al deze mensen kan een familielid of een persoonlijk begeleider (mogelijk verbonden aan een zorginstelling) de kantonrechter verzoeken bewind in te stellen.

Uitvoering


Met grote regelmaat wordt ons kantoor door de kantonrechter benoemd als bewindvoerder.
Wij zijn op dat moment verantwoordelijk voor alle zaken op financieel gebied.
Na benoeming door de kantonrechter zal de financiële administratie aan ons worden overgedragen en vanaf dat moment dragen wij er zorg voor, dat alle betalingen voor bijvoorbeeld huur, water, licht, verzekeringen, belastingen en uitgaven van persoonlijke aard betaald worden, daar wij daartoe gemachtigd zijn.
De kantonrechter zal erop toezien dat het vermogen van de persoon op een juiste wijze wordt beheerd.

Continuïteit


De kantonrechter benoemt “De Die Financieel Beheer en Bewindvoering B.V.” als bewindvoerder.
Het is belangrijk om te weten, dat meerdere medewerkers van de praktijk op dat moment gemachtigd zijn om de benodigde werkzaamheden voor de cliënt uit te voeren, wat zorgt voor continuïteit.

Verantwoording afleggen


Een bewindvoerder dient voor zijn werkzaamheden uiteraard verantwoording af te leggen.
Eén maal per jaar stellen wij een rekening en verantwoording op waarin alle inkomsten en uitgaven van dat (gedeeltelijke) kalenderjaar vermeld worden.
Deze rekening en verantwoording wordt ter goedkeuring aan zowel de cliënt als aan de kantonrechter voorgelegd.
Op deze manier kan gecontroleerd worden of alle werkzaamheden correct zijn uitgevoerd.

Testamentair bewind


Niet alleen de kantonrechter benoemt een bewindvoerder.
Er zijn ook situaties waarbij cliënten in hun testament hebben bepaald, dat wanneer zij komen te overlijden en er vermogen vrij komt, dat deze erfrechtelijke verkrijging tot een bepaalde leeftijd of voor een vastgestelde periode wordt beheerd.
Voor dit vermogen wordt dan een testamentair bewindvoerder aangesteld.

In de praktijk komt het erop neer dat er twee verschillende situaties denkbaar zijn voor een cliënt om met ons in contact te treden:
• de cliënt is bij het openvallen van een nalatenschap zelf benoemd als testamentair bewindvoerder en heeft daarbij ondersteuning nodig.
• de cliënt wil in zijn of haar testament een testamentair bewindvoerder benoemen en wil deze taak bij ons onderbrengen.

Scroll naar boven